جستجو و ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه های پرفروش

(سالیانه)

570,000 تومان

 

ca.

(سالیانه)

395,000 تومان

 

org.

(سالیانه)

395,000 تومان

 

net.

(سالیانه)

495,000 تومان

 

info.

(سالیانه)

325,000 تومان

 

com.

(سالیانه)

35,000 تومان

 

IR.

(سالیانه)

855,000 تومان

 

site.

(سالیانه)

495,000 تومان

 

me.

(سالیانه)

495,000 تومان

 

biz.

(سالیانه)

300,000 تومان

 

shop.

(سالیانه)

395,000 تومان

 

asia.

(سالیانه)

825,000 تومان

 

co.

جدول تعرفه ثبت / تمدید / انتقال دامنه ها

دامنه سال ثبت تمدید انتقال
ir. 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
co.ir. 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
id.ir. 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
com. 1 325,000 تومان 325,000 تومان 325,000 تومان
info. 1 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
net. 1 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
org. 1 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
ca. 1 570,000 تومان 570,000 تومان 570,000 تومان
co. 1 825,000 تومان 825,000 تومان 825,000 تومان
asia. 1 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
shop. 1 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان
biz. 1 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
me. 1 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
site. 1 855,000 تومان 855,000 تومان 855,000 تومان
pro. 1 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
vip. 1 455,000 تومان 455,000 تومان 455,000 تومان
academy. 1 835,000 تومان 835,000 تومان 835,000 تومان
xyz. 1 55,000 تومان 325,000 تومان 325,000 تومان
it. 1 215,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان
cc. 1 325,000 تومان 325,000 تومان 325,000 تومان
us. 1 255,000 تومان 255,000 تومان 255,000 تومان
social. 1 825,000 تومان 825,000 تومان 825,000 تومان
expert. 1 1,310,000 تومان 1,310,000 تومان 1,310,000 تومان
vote. 1 1,910,000 تومان 1,910,000 تومان 1,910,000 تومان