هاست اشتراکی لینوکس

پایه 2
 • فضای وب 200مگابایت
 • پهنای باند 8گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه ندارد
پایه 1
 • فضای وب 100مگابایت
 • پهنای باند 5گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه ندارد
پایه 4
 • فضای وب 400مگابایت
 • پهنای باند 15گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه ندارد
پایه 3
 • فضای وب 300مگابایت
 • پهنای باند 10گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه ندارد
دانشجو 2
 • فضای وب 350مگابایت
 • پهنای باند 8گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه دارد
دانشجو 1
 • فضای وب 300مگابایت
 • پهنای باند 5گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه ندارد
دانشجو 4
 • فضای وب 500مگابایت
 • پهنای باند 20گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه دارد
دانشجو 3
 • فضای وب 400مگابایت
 • پهنای باند 10گیگابایت
 • دیتابیس 1عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • آموزش پایه دارد
شرکت 2

فضای وب 2 گیگابایت


پهنای باند 25 گیگابایت


دیتابیس 1 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 1 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 1 گیگابایت

شرکت 1

فضای وب 1 گیگابایت


پهنای باند 20 گیگابایت


دیتابیس 1 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 1 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 1 گیگابایت

شرکت 4

فضای وب 5 گیگابایت


پهنای باند 50 گیگابایت


دیتابیس 2 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 2 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 1 گیگابایت

شرکت 3

فضای وب 4 گیگابایت


پهنای باند 40 گیگابایت


دیتابیس 2 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 2 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 1 گیگابایت