سامانه پیامک

پیامک نقره ای

خط هدیه 14 رقمی
تعرفه ارسال 187 ریال
بدون امکانات حرفه ای
به همراه قابلیت سفارشی سازی

پیامک برنزی

خط هدیه 14 رقمی
تعرفه ارسال 205 ریال
بدون امکانات حرفه ای
بدون قابلیت سفارشی سازی

پیامک ویژه

خط هدیه 10 رقمی
تعرفه ارسال 162 ریال
به همراه امکانات حرفه ای
به همراه قابلیت سفارشی سازی

پیامک طلایی

خط هدیه 12 رقمی
تعرفه ارسال 173 ریال
به همراه امکانات حرفه ای
به همراه قابلیت سفارشی سازی