هاست حرفه ای لینوکس

سازمان 2

فضای وب 20 گیگابایت


پهنای باند 75 گیگابایت


دیتابیس 8 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 8 عدد


اکانت اف تی پی 2 عدد


رم 2 گیگابایت

سازمان 1

فضای وب 10 گیگابایت


پهنای باند 45 گیگابایت


دیتابیس 4 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 4 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 1.5 گیگابایت

سازمان 4

فضای وب 50 گیگابایت


پهنای باند 180 گیگابایت


دیتابیس 15 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 15 عدد


اکانت اف تی پی 2 عدد


رم 2 گیگابایت

سازمان 3

فضای وب 40 گیگابایت


پهنای باند 150 گیگابایت


دیتابیس 15 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 15 عدد


اکانت اف تی پی 2 عدد


رم 2 گیگابایت

وردپرس 2

فضای وب 5 گیگابایت


پهنای باند 100 گیگابایت


دیتابیس 5 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 4 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 2.5 گیگابایت


I/O
3مگابایت

وردپرس 1

فضای وب 3 گیگابایت


پهنای باند 75 گیگابایت


دیتابیس 3 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 2 عدد


اکانت اف تی پی 1 عدد


رم 1.5 گیگابایت


I/O
2مگابایت

وردپرس 4

فضای وب 15 گیگابایت


پهنای باند 500 گیگابایت


دیتابیس 25 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 25 عدد


اکانت اف تی پی 2 عدد


رم 4 گیگابایت


I/O
5مگابایت

وردپرس 3

فضای وب 10 گیگابایت


پهنای باند 300 گیگابایت


دیتابیس 25 عدد


کنترل پنل Cpanel


اکانت ایمیل 25 عدد


اکانت اف تی پی 2 عدد


رم 3.5 گیگابایت


I/O
5مگابایت